KONWERSATORIUM:
Archeologia, I rok; 30 godzin
Prowadzący: dr Piotr A. Nowakowski
Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu wiedzy studentów, obejmującego całość problematyki poruszanej w czasie zajęć

Temat zajęć: Zapoznanie studentów z dziejami i ewolucją uzbrojenia na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do nowożytności; Ukazanie wzajemnych stosunków rozwoju gospodarczego i społecznego oraz przemian wojskowości, sztuki wojennej i broni; Prezentacja zabytków kultury materialnej związanych z wojskowością i uzbrojeniem.

Program ramowy zajęć (30 godzin):
1. Zajęcia wstępne
2. Historia zainteresowań bronioznawczych w Polsce.
3. Omówienie terminologii i systematyki uzbrojenia.
4. Epoka kamienia - paleolit, mezolit.
5. Epoka kamienia - neolit; Epoka brązu.
6. Epoka żelaza - okres halsztacki.
7. Epoka żelaza - okres lateński (przedrzymski).
8. Wojskowość i uzbrojenie Celtów.
9. Okres wpływów rzymskich.
10. Okres wędrówek ludów.
11. Organizacja polskich sił zbrojnych w średniowieczu.
12. Średniowiecze - uzbrojenie zaczepne.
13. Średniowiecze - uzbrojenie ochronne; rząd koński i oporządzenie jeździeckie.
14. Dzieje i ewolucja architektury militaris na ziemiach polskich - od epoki brązu do roku 1500.
15. Zajęcia podsumowujące.

Proponowana literatura przedmiotu:

Barber R., Rycerze i rycerskość, Warszawa 2000
Biborski M., Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne, XVIII, s. 53 - 165,
Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999
Fogel J., Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w epoce brązu w dorzeczu Odry i Wisły. Broń zaczepna, Poznań 1979
Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003
Głosek M., Miecze środkowoeuropejskie z X - XV w., Warszawa 1984
Głosek M., Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa - Łódź 1996
Głosek M., Nadolski A., Miecze średniowieczne z ziem polskich, Łódź 1970
Grabarczyk T., Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2000
Hewitt J., Ancient Armour and Weapons in Europe, Graz 1967
Kaczanowski P., Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum, Kraków 1992,
Kaczanowski P., Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków 1995.
Kajzer L., Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X - XVIII wieku, Łódź 1993
Kajzer L., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001
Kozłowski J.K, Kozłowski S.K., Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa 1977
Mączyńska M., Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa - Kraków 1996
Nowakowski A., Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Toruń 1991
Nowakowski A., Wojskowość w średniowiecznej Polsce, Malbork 2005
Niesiołowska-Wędzka A., Początki i rozwój grodów kultury łużyckiej, Wrocław 1989
Oakeshott R.E., The Archaeology Of Weapons, London
Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994
Schlette J., Celtowie, Łódź 1987
Szymczak J., Początki broni palnej w Polsce (1383 - 1533), Łódź 2004
Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990
Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450 - 1500, red. A. Nowakowski, Toruń 1998, (wyd. II, Toruń 2003)
Wojciechowski W., Broń pierwotna i starożytna w Polsce, Warszawa 1973
Żygulski Z. (jun.), Broń starożytna, Warszawa 1998
Żygulski Z. (jun.), Gradowski M., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998