WYKŁAD:
Archeologia, IIII, IV, V rok, 30 godz
Prowadzący: Prof dr hab. Marian Głosek
Zaliczenie na podstawie obecności poszczególnych studentów na zajęciach w trakcie ich trwania.

Temat zajęć: Przemieszczanie się plemion na teren Europy Zachodniej. Nowe zjawiska kulturowe na zajętych terenach. Rzemiosło, kultura, osadnictwo i obrządek pogrzebowy po zajęciu ziem przez nowe plemiona. Kształtowanie się państwowości. Początki organizacji kościelnej i szkolnictwa. Kształtowanie się języka. Kształtowanie się terytorium nowych państw. Wojskowość nowych państw i stosunek do sąsiadów. Polityka wobec Stolicy Apostolskiej i Cesarstwa Bizantyjskiego. Niebezpieczeństwo wikińskie i arabskie.

Program ramowy zajęć (30 godzin):
1. Przyczyny przemieszczania się plemion na nowe terytoria.
2. Wędrówki Franków, Sasów, Jutów, Anglów, Celtów, Ostrogotów, Wizygotów, Longobradów.
3. Kształtowanie się Państwa Franków.

a. obrządek pogrzebowy
b. architektura
c. rzemiosło
d. ceramika
e. organizacja wojskowa
f. uzbrojenie
g. podboje
h. polityka wewnętrzna i zewnętrzna
i. podział państwa Karolingów

4. Kształtowanie się państw na Wyspach Brytyjskich i Irlandii

a. obrządek pogrzebowy
b. architektura
c. rzemiosło
d. ceramika
e. organizacja wojskowa
f. uzbrojenie
g. podboje
h. polityka wewnętrzna i zewnętrzna

5. Kształtowanie się państwa na półwyspie Iberyjskim

a. obrządek pogrzebowy
b. architektura
c. rzemiosło
d. ceramika
e. organizacja wojskowa
f. uzbrojenie
g. podboje
h. polityka wewnętrzna i zewnętrzna

Proponowana literatura przedmiotu:
J.Baszkiewicz, Historia Francji, Ossolineum 1974, s.24-68.
A.Bruhn Hoffmeyer, Arms and Armourin Spain (I), A short survey, Jarandilla (Caceres - Espana), 1971.
Ch.Dawson, Le Moyen Age et les Orgines de l’Europe, London 1960, rozd.III.
A.France-Lanord, La fabrication des epee damasscees aux epoques Merovingienne et Carolingienne, Le Pavs Gaumais, 1-3, Virton 1949, s.19-45.
G.Faber, Merowingowie i karolingowie, Warszawa 1994.
J.Gąssowski, Irlandia i Brytania w początkach średniowiecza w świetle badań archeologicznych, Warszawa 1973.
Głosek M, Inwentarz kulturowy czternastowiecznych zagród w Dracy w Burgundii i w Zgierzu w Polsce Środkowej - próba porównania. Acta Archaeologica Lodziensia, t.31, 1986, s.121-139.
J.Heers, Precis d’histoire du Moyen Age, Paris 1968, do s.45.
L.Kalinowski, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, Folia Historia Artium, 1980, t.16.
A.Lefevre, N.Meyer, Les lampes en ceramique des fouilles urbaines de Saint-Denis, Archeologie Medievale, t.XVIII, 1988, s.73-111.
J.Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, s.49-69.
Ch. Lelong, Życie codzienne w Galii Merowingów, Warszawa 1967.
T.Manteuffel, Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974, s.45.
P.Porte, L.Buchet, La necropole du haut Moyen Age des Grands Peupliers a` hieres-sur-Amby (Isere), Archeologie Medievale, t.XV, 1985, s.31-102. P.Riché. Karolingowie. Ród który stworzył Europę, Warszawa 1997.
H.Roth, Kunst und Handwerk im frühen Mittelalter. Archäologische Zeugnisse von Childerich I. bis zu Karl dem Grossen, Stuttgard 1986, ss.323. K.Wachowski, Kultura karolińska a Słowiańszczyzna Zachodnia, WrocŁaw 1992.
K.Wachowski, Merowingische und karolingische Sporen auf dem Kontinent, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, t.14/15 (1986/87), s.49-79. B.Zientara, Świt narodów europejskich, W-wa 1985, s.93-211.
H.Zins, Historia Anglii, Wrocław 1971, (do 1066 r.).
S.Verdie, La ceramique medievale decoree d’oxyde de cuivre et de menganese retrouvee au chateau de Coillioure, Archeologie Medievale, t.II, 1972, s.281-293.