KONWERSATORIUM 

Wymagania wstępne:
Znajomość historii z zakresu późnego średniowiecza, podstawowa wiedza o uzbrojeniu i wojskowości średniowiecza.

Skrócony opis:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami wojen toczonych na ziemiach polskich od połowy XIV w. do czasów nowożytnych. Przedstawienie zmian i rozwoju polskiej myśli wojskowej zwłaszcza w kwestiach dotyczących strategii i taktyki. Zapoznanie studentów z przemianami organizacji polskich sił zbrojnych w średniowieczu od połowy XIV w. do czasów nowożytnych. Charakterystyka źródeł dotyczących organizacji wojska, produkcji uzbrojenia i udziału poszczególnych formacji zbrojnych w kampaniach wojennych. Omówienie poszczególnych kategorii uzbrojenia i ich przemian w dobie późnego średniowiecza
Treści kształcenia:
Ogólna charakterystyka okresu późnego średniowiecza w Polsce
Omówienie bazy źródłowej do badań nad wojskowością późnośredniowieczną
Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII w.
Organizacja sił zbrojnych za czasów Kazimierza Wielkiego
Wielka Wojna 1409 - 1411; Bitwa pod Grunwaldem
Wojna XIII letnia
Zmiany w organizacji polskich sił zbrojnych w XV w.
Zdobywanie i obrona umocnień
Morska technika wojenna - 1350 - 1500

Metody i kryteria oceniania:
Na ocenę z zajęć składa się aktywność (40%) i kolokwium (60%) oceniające efekty kształcenia

Metody dydaktyczne:
Pogadanka z elementami prezentacji multimedialnych
Dyskusja
Praca w grupach

Literatura:
Baczkowski K.,  Dzieje Polski Późnośredniowiecznej (1370 - 1506), [w:] Wielka Historia Polski, t. 3, Kraków 1999
Biskup M.,  Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454 - 1466, Warszawa 1967
Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999
Ekdahl S., Die Schlacht bei Tannenberg, Bd. 1, Einführung und Quellenlange, Berlin 1982
Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003
Grabarczyk T., Piechota zaciężna Królestwa polskiego w XV wieku, Łódź 2000
Kaczmarczyk Z., Weyman S., Reformy wojskowe i organizacja siły zbrojnej za Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1958
Kuczyński S.M., Wielka Wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409 - 1411, Warszawa 1985
Nadolski A., Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990
Nowak T.M., Walki z agresją zakonu krzyżackiego w okresie jednoczenia państwa polskiego, Warszawa 1952
Nowakowski A., Technika wojskowa w Polsce piastowskiej i wczesnojagiellońskiej, [w:] Technika a wojna X - XX w., red. P. Matusiak, J. Piłatowicz, Siedlce 2000, s. 7 - 52
Olejnik K., Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego, Poznań 1966.
Olejnik K., Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVIII w., Poznań 1976
Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994
Turnbull S.,  Tannenberg 1410. Disaster for the Teutonic Knights, Osprey Publishing 2003
Wyrozumski J., Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. - 1370), [w:] Wielka Historia Polski, t. 2, Kraków 1999
Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. Tom I, red. J. Sikorski, Warszawa 1965