KONWERSATORIUM 

Wymagania wstępne:
Znajomość historii z zakresu wczesnego średniowiecza, podstawowa wiedza o uzbrojeniu i wojskowości średniowiecza.

Skrócony opis:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami wojen toczonych na ziemiach polskich od powstania państwa polskiego do połowy XIV w. Przedstawienie zmian i rozwoju polskiej myśli wojskowej zwłaszcza w kwestiach dotyczących strategii i taktyki. Zapoznanie studentów z przemianami organizacji polskich sił zbrojnych w średniowieczu od powstania państwa polskiego do połowy XIV w. Charakterystyka źródeł dotyczących organizacji wojska, produkcji uzbrojenia i udziału poszczególnych formacji zbrojnych w kampaniach wojennych. Omówienie poszczególnych kategorii uzbrojenia i ich przemian w dobie wczesnego średniowiecza

Treści kształcenia:
Ogólna charakterystyka okresu wczesnego średniowiecza w Polsce
Wstęp do strategii i taktyki; Omówienie bazy źródłowej do badań nad wojskowością wczesnośredniowieczną
Organizacja sił zbrojnych do 1138 r.
Organizacja sił zbrojnych 1138 - 1350 r.
Powstanie Zakonu Krzyżackiego i konflikty z Koroną
Zdobywanie i obrona umocnień
Morska technika wojenna - 966 - 1350 r.

Metody i kryteria oceniania:
Na ocenę z zajęć składa się aktywność (40%) i kolokwium (60%) oceniające efekty kształcenia

Metody dydaktyczne:
Pogadanka z elementami prezentacji multimedialnych
Dyskusja
Praca w grupach

Literatura:

Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999
Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003
Grabski A.F., Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959
Kusiak F.,  Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa 2002
Nadolski A., Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki, Łódź 1956
Nadolski A., Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa polskiego, [w:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 1, red. K. Tymieniecki, Poznań 1962
Nowak T.M., Walki z agresją zakonu krzyżackiego w okresie jednoczenia państwa polskiego, Warszawa 1952
Olejnik K., Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVIII w., Poznań 1976
Olejnik K., Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, Warszawa 1998
Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994
Szymczak J., Sposoby zdobywania i obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego, SMHW 1979, XXII
Wyrozumski J., Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. - 1370), [w:] Wielka Historia Polski, t. 2, Kraków 1999
Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. Tom I, red. J. Sikorski, Warszawa 1965