KONWERSATORIUM  

Wymagania wstępne:
Znajomość historii z zakresu wczesnego średniowiecza, podstawowa wiedza o uzbrojeniu średniowiecznym.

Skrócony opis:
Celem zajęć jest omówienie uzbrojenia średniowiecznego w Polsce z wyłączeniem kwestii strategii, taktyki i organizacji armii. Charakterystyka poszczególnych kategorii uzbrojenia i ich przemian. Geneza, symbolika i systematyki poszczególnych rodzajów uzbrojenia.

Treści kształcenia:
Charakterystyka źródeł
Miecze - typologia/ Miecze - znaki i napisy
Inne rodzaje broni białej
Broń obuchowa
Broń miotająca
Broń drzewcowa
Uzbrojenie ochronne
Rząd koński i oporządzenie jeździeckie

Metody i kryteria oceniania:
Na ocenę z zajęć składa się aktywność (40%) i kolokwium (60%) oceniające efekty kształcenia

Metody dydaktyczne:
Pogadanka z elementami prezentacji multimedialnych
Dyskusja
Praca w grupach

Literatura:

Broń średniowieczna z ziem polskich. Katalog, red. A. Nadolski, Łódź 1978
M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973
M. Głosek, Miecze środkowoeuropejskie z X - XV w., Warszawa 1984
M. Głosek, Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa - Łódź 1996
M. Głosek, A. Nadolski, Miecze średniowieczne z ziem polskich, Łódź 1970
Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie z X - XII wieku, Poznań 1956
M. Lewandowski, Puginały średniowieczne z ziem polskich, Mediaevalia Archaeologica, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 31, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1986
L. Marek, Wczesnośredniowieczne miecze z Europy Środkowej i Wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawcy, Studia Archeologiczne XXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2004
A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Toruń 1991
Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994
J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII - XV w. Łódź 1989
W. Świętosławski, Strzemiona średniowieczne z ziem polskich, Łódź 1990
Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990