KONWERSATORIUM:

Archeologia, I rok; 30 godzin
Prowadzący: dr Piotr A. Nowakowski
Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu wiedzy studentów, obejmującego całość problematyki poruszanej w czasie zajęćTemat zajęć: Zapoznanie studentów z dziejami kampanii wojennych w średniowieczu i przebiegiem najważniejszych bitew; Ukazanie wzajemnych stosunków rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego oraz przemian sztuki wojennej i sposobu przygotowywania i prowadzenia wojen

Program ramowy zajęć (30 godzin):
1. Wprowadzenie; Charakterystyka historii wojskowości i jej poszczególnych elementów
2. Wojny - charakterystyka, aspekty prawne, religijne i etyczne
3. Cedynia 967
4. Hastings 1066
5. Hattin 1187
6. Legnica 1241
7. Płowce 1332
8. Crecy 1346
9. Poitiers 1356
10. Grunwald 1410
11. Agincourt 1415
12. Warna 1444
13. Orsza 1514
14. Zdobywanie i obrona fortyfikacji

Proponowana literatura przedmiotu:

Źródła:
Joannis Dlugossi… Historia polonicae libri XII. Opera omnia, t. 10 - 14 ed. A Przeździecki, Kraków 1863 - 1887
Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al Bekriego, wyd. T. Kowalski, Pomniki Dziejowe Polski, seria II, cz. I, Kraków 1946
Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, Ser. II, t. II, Kraków 1952
Kronika Thietmara, wyd. M. J. Jedlicki, Poznań 1953; wyd. II, Kraków 2002
Mistrza Wincentego Kronika polska, tłum. K. Abgarowicz i B. Kürbis, Warszawa 1974
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, tłum i oprac. J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, tłum. B. Kürbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska, wyd. M. Plezia, MPH, ser. II, t. XI, Kraków 1994
Kronika Janka z Czarnkowa, oprac. M. Kowalski, Kraków 2001

Część źródeł ukazała się w serii “Skarby Biblioteki Narodowej”, (Ossolineum, DeAgostini), Warszawa 2003

Opracowania:
Baczkowski K., Dzieje Polski Późnośredniowiecznej (1370 - 1506), [w:] Wielka Historia Polski, t. 3, Kraków 1999
Barber R., Rycerze i rycerskość, Warszawa 2000
Bennet M, Agincourt 1415. Triumph Against The Odds, Osprey Publishing 2000
Biskup M., Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454 - 1466, Warszawa 1967
Bitwa legnicka. Historia i tradycja, red. Korta W., Wrocław 1994
Biziuk P., Hattin 1187, Warszawa2004
Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999
Drożdż P., Orsza 1514, Warszawa 2000
Ekdahl S., Die Schlacht bei Tannenberg, Bd. 1, Einführung und Quellenlange, Berlin 1982
Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003
Goliński M., Templariusze a bitwa pod Legnicą - próba rewizji poglądów, “Kwartalnik Historyczny”, R. XCVIII, 1991, nr 3
Gracett Ch., Hastings 1066 (Revised Edition), Osprey Publishing 2000
Historia krucjat, red. Riley - Smith J., Warszawa 2002
Klein A., Sekunda N., Czernielewski K., Banderia apud Grunwald. Chorągwie polskie pod Grunwaldem, Łódź 2000
Klein A., Nowakowski P., Banderia apud Grunwald. Chorągwie krzyżackie pod Grunwaldem, Łódź 2000
Kuczyński S.M., Wielka Wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409 - 1411, Warszawa 1985
Marczak P.R., Wojny husyckie, Warszawa 2003
Maroń J., Legnica 1241, Warszawa 1996
Mierzwa W., Bibliografia grunwaldzka, Olsztyn 1990
Morrison C., Krucjaty, Warszawa 1997
Nadolski A., Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990
Nadolski A., Grunwald 1410, Warszawa 2003
Nicolle D., Nicopolis 1396. The Last Crusade, Osprey Publishing 1999
Nicolle D., Crecy 1346. Triumph Of The Longbow, Osprey Publishing 2000
Olejnik K., Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, Warszawa 1998
Potkowski E, Crecy - Orlean 1346 - 1429, Warszawa 1986
Potkowski E., Warna 1444, Warszawa 2004
Rochala P., Cedynia 972, Warszawa 2002
Soszyński J, Hastings 1066, Warszawa 2003
The Crusades And the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity, red. Z. Hyundai, Budapest 2001
Turnbull S., Tannenberg 1410. Disaster for the Teutonic Knights, Osprey Publishing 2003
Wyrozumski J., Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. - 1370), [w:] Wielka Historia Polski, t. 2, Kraków 1999
Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. Tom I, red. J. Sikorski, Warszawa 1965