KONWERSATORIUM

Wymagania wstępne:
Znajomość historii z zakresu średniowiecza.

Skrócony opis:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z genezą powstania Zakonu Krzyżackiego, przyczynami i skutkami organizacji Zakonu na terenie Prus. Omówienie kwestii dotyczących organizacji i wojskowości Zakonu Krzyżackiego.

Treści kształcenia:
Przyczyny powstania Zakonu
Kolejne siedziby Zakonu
Początki Zakonu na terenie Prus
Organizacja Zakonu na terenie Prus
Organizacja wojskowa Zakonu
Uzbrojenie i oporządzenie i ich geneza
Produkcja zbrojeniowa
Strategia i taktyka działań wojennych Zakonu

Metody i kryteria oceniania:
Na ocenę z zajęć składa się aktywność (40%) i kolokwium (60%) oceniające efekty kształcenia

Metody dydaktyczne:
Pogadanka z elementami prezentacji multimedialnych
Dyskusja
Praca w grupach

Literatura:
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986, s.96-122, 156-165, 273-280, 326-327, 418-421
M. Głosek, A. Nowakowski, Średniowieczna przyłbica z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przyczynek do znajomości bałtyjskiego uzbrojenia ochronnego, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XXVIII, 1980, nr 1, s.53-61
Klein A., Nowakowski P.A., Banderia apud Grunwald. Chorągwie krzyżackie pod Grunwaldem, Łódź 2000
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w.,  Łódź 1980.
A. Nowakowski, Arsenały zamków krzyżackich w Prusach w latach 1362-1431, Acta Archaeologica Lodziensia, Nr 31, 1986, s.49-99.
Plemięta, średniowieczny gródek w ziemi Chełmińskiej, pod red. A. Nadolskiego, Warszawa-Poznań-Toruń 1985.
J. Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn 1997.
W. Świętosławski, Zamkowe siodlarnie krzyżackie w Prusach, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.XXXIV, 1986, nr 4.