Profesor Marian GłosekStanowisko: Kierownik Katedry Bronioznawstwa

Dane osobowe:Data urodzenia: 29 maja 1941 r.
Miejsce urodzenia: Rząśnik, woj. mazowieckie

Wykształcenie:

  • 1960-1965 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno - Historyczny, Archeologia
  • 1965 - praca magisterska: Fibule z okresu późnorzymskiego na stanowiskach wczesnośredniowiecznych w Polsce; napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Nadolskiego
  • 1971 - praca doktorska: Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce; (wydana drukiem: Wrocław 1973)
  • 1984 - habilitacja: Miecze środkowoeuropejskie z X-XV wieku; (wydana drukiem: Warszawa 1984)
  • 1999 - profesor

Zainteresowania naukowe:
# Uzbrojenie średniowieczne i pradziejowe
# Średniowieczna architektura obronna
# Badania archeologiczne pól bitewnych
# Martyrologia polskich oficerów na Wschodzie w okresie II wojny światowej

Prowadzone zajęcia:
# Średniowieczne uzbrojenie i oporządzenie w Polsce na tle europejskim - wykład
# Polska sztuka wojenna w średniowieczu: strategia, taktyka, dzieje wojen - wykład
# Wczesnośredniowieczna architektura drewniana: grody, miasta, osady - wykład
# Początki kształtowania się państw w Europie Zachodniej w świetle archeologii - wykład
# Wojskowość Zakonu Krzyżackiego - wykład

Udział w badaniach archeologicznych:
# Dracy, Francja - średniowieczna wieś
# Lubiszewo - pole bitwy
# Pola Grunwaldu - pole bitwy
# Bąkowa Góra - dwór obronny
# Szestno - zamek
# Wytrzyszczki - stanowisko wielokulturowe
# Bachorza - stanowisko wielokulturowe
# Katyń - cmentarz polskich oficerów
# Miednoje - cmentarz polskich policjantów
# Starobielsk - cmentarz polskich oficerów

Wybrana bibliografia:
# Miecze średniowieczne z ziem Polskich, Łódź 1970, ss.96, fot.15, map 5, tabl.23 (Współautor A.Nadolski).
# Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973, ss176, tabl.45, map 3.
# Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa 1984, s.186, tabl.36, map 3.
# Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, współautor, pod red.A.Nadolskiego, Łódż 1990.
# Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500, współautor, pod red. A.Nowakowskiego, Toruń 1998.
# Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa-Łódź 1996, ss144.
# Dwór murowany w Bąkowej Górze, Łódź 1998 (1999), ss.60, tabl. 71.
# Regalia z grobu Kazimierza Wielkiego, [w:] Na granicach archeologii, Acta Archaeologica Lodziensia, 1968, t.17, s.49-54.
# The Sword found at Osieczna in Great Poland, Gladius, t.12, 1974, s.33-42 (współautor L.Kajzer).
# Zdobiony miecz średniowieczny znaleziony w Osiecznej, pow.Leszno, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej , R.XXIII, nr 2, 1975, s.279-288 (współautor L.Kajzer).
# Zu den mittelalterlichen Schwertern der Benedictus-Gruppe, Waffen- und Kostümkunde, Jhr 1977, München 1977, z.2, s.117-128 (współautor L.Kajzer).
# Wizerunek księcia brzeskiego w uroczystym stroju rycerskim z Herbarza Złotego Runa. Studia Źródłoznawcze, t.XXVIII, 1983, s.187-195.
# Historia zapisana na mieczach (broniznawcze przyczynki do historii mieczów z XIII w. w Europie), [w:] Trudy V. Mieżdunarodnogo Kongressa Słaviańskoj Archeołogii, Kiev 18-25 sentabria 1985 g., t.3, Moskva 1987, s.76-82.
# Inwentarz kulturowy czternastowiecznych zagród w Dracy w Burgundii i w Zgierzu w Polsce Środkowej - próba porównania. Acta Archaeologica Lodziensia, t.31, 1986, s.121-139.
# Medieval Titl Arms and Armour and Tournaments in Poland. The Research Output, Fasciculi Archaeologiae Historicae, Fasc.VIII, 1995, s.29-34.
# Las Katyński w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 1994 r. [w:] Katyń, Miednoje, Charków, Ziemia oskarża, red. A.Kola, A.Przewoźnik, Warszawa 1996, s. 15-53.
# Archeologiczne aspekty badań cmentarzy polskich oficerów zamordowanych przez NKWD na wschodzie, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t.II, Miasta i rzemiosła, pod red. Z.Kurnatowskiej, Wrocław 1996, s.259-266.
# Najstarszy zabytek ręcznej broni palnej w Polsce, [w:] Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, red. M.Głosek, Łódź 1997, s.37-41.
# Recherche archéologiques sur les Forges dans les fortificationas médiévales en bois et terre en Pologne, Fasciculi Archaeologiae Historicae, Fasc. XIII-XIV, 2000-2001 (2002), s.59-64.
# Katyń w świetle badań terenowych 1994 - 1995, Toruń 2003 (2004)
# Wprowadzenie; Katyń w świetle badań terenowych 1994 - 1995, [w:] Katyń w świetle badań terenowych 1994 - 1995, Toruń 2003 (2004), s. 286 - 287
# Omówienie wyników badań w lesie Katyńskim w latach 1994 - 1995, [w:] Katyń w świetle badań terenowych 1994 - 1995, 2003 (2004), Toruń 2003, s 279 - 285
# Podsumowanie badań dołów śmierci, [w:] Katyń w świetle badań terenowych 1994 - 1995, 2003 (2004), Toruń 2003, s 226 - 230
# Podsumowanie badań na cmentarzu PCK, [w:] Katyń w świetle badań terenowych 1994 - 1995, 2003 (2004), Toruń 2003, s , 140 - 148
# Średniowieczne uzbrojenie plebejskie w świetle źródeł ikonograficznych i pisanych na ziemiach polskich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archeologica, 2004, 24, 237 - 248