Stanowisko: Adiunkt

Wykształcenie:
# 1982-1990
I SP im. Adama Mickiewicza, Łódź
# 1990-1994
XXIX LO im. 19 stycznia, Łódź
# 1994-1999
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Archeologii
# 1999
praca magisterska: Średniowieczny pas rycerski w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Głoska
# 1999-2004
Studium Doktoranckie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego
# 2004
praca doktorska: Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich; napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Głoska

Kontakt: olgierd.lawrynowicz(at)uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
# Uzbrojenie rycerstwa średniowiecznego
# Treści ideowe broni rycerskiej w wiekach średnich
# Historia kultury Mezoameryki

Prowadzone zajęcia:
# Archeologia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, etnologia, filozofia; zajęcia fakultatywne:
- Broń w kulturze rycerskiej średniowiecznej Europy łacińskiej - konwersatorium
# Archeologia; kurs podstawowy:
- Archeologia wczesnego średniowiecza - ćwiczenia
- Metodyka archeologiczna - konwersatorium
- Wstęp do archeologii- konwersatorium
# Archeologia; kurs specjalizacyjny:
- Sztuka wojenna, strategia i taktyka w średniowieczu - ćwiczenia
- Wczesnośredniowieczna architektura drewniana: grody, miasta, osady - ćwiczenia
# Historia; kurs podstawowy:
- Historia starożytna ziem polskich - konwersatorium

Udział w badaniach archeologicznych:
# Kompina, k. Łowicza (woj. łódzkie); 1993
# Katyń, k. Smoleńska (Rosja); 1995
# Bachorza, gm. Zakrzewo (woj. kujawsko-pomorskie);1996
# Eton Rowing Lake, k. Windsoru (Wielka Brytania); 1997
# Notyst, gm. Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie); 1997
# Równina Dolna, gm. Korsze (woj. warmińsko-mazurskie); 1997
# Siniarzewo, gm. Zakrzewo (woj. kujawsko-pomorskie); 1997
# Zajączki, gm. Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie);1998
# Wytrzyszczki, gm. Parzęczew (woj. łódzkie); 2000
# Kowalewice, gm. Parzęczew (woj. łódzkie); 2000

Prowadzenie badań archeologicznych z ramienia Katedry Bronioznawstwa IAUŁ
# Praha 2, Nove Mesto, st. Namesti Republiky 1; (Republika Czeska); 2003
# Praha 2, Nove Mesto, st. Namesti Republiky 1; Republika Czeska); 2004
# Polesie, st. 1, gm. Łyszkowice, nr aut. 43 - 45 (woj. łódzkie); 2005
# Polesie, st. 1, gm. Łyszkowice, nr aut. 43 - 45 (woj. łódzkie); 2006
# Łódź, poligon “Brus”, faza I (woj. łódzkie); 2007
# Łódź, poligon “Brus”, faza II (woj. łódzkie); 2008
# Praha 6, Vokovice, st. Vokovicky Dvur 17/18, Republika Czeska; 2008
# Łódź, poligon “Brus”, faza III (woj. łódzkie); 2009
# Warszawa, Rezerwat “Las Natoliński” (woj. mazowieckie); 2010
# Zgierz, Las Harcerski “Okręglik“ (woj. łódzkie); 2011
# Las Lućmierski, gm. Zgierz (woj. łódzkie), 2012

Bibliografia:
Książki:
1. Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, Acta Archaeologia Lodziensia, t. LI, Łódź 2005.

Artykuły:
2. Nowe zabytki broni obuchowej z okolic Roztocza, Archeologia Polski środkowo-wschodniej, t. 6, 2001, s. 338-343 (współaut. P. Strzyż)
3. Pas rycerski w na Śląsku i w Małopolsce wieków średnich - studium ikonograficzne, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIII, 2005, nr 1, s. 3-15.
4. O sposobach noszenia pasa mieczowego we wczesnym średniowieczu, Archaeologia Historica Polona, t. 15/1, 2005, s. 135-141.
5. Dawna broń, Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, r. XV, 2005, nr 2 (91), s. 16-17 (współaut. P.A. Nowakowski).
6. Zbroj a zbraně v miniaturách pařízského zlomku latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, Castellologica Bohemica, t. 10, 2006, s. 257-280 (współaut. T. Grabarczyk).
7. Les origines et l’évolution des accessoires d’épée en Pologne médiévale, Arms and Armour, Questiones Medii Aevi Nova, t. 11, 2006, s. 125-152 (współaut. M. Głosek).
8. Stan badań nad późnośredniowiecznym uzbrojeniem na obszarze Karpat Zachodnich [w:] Późne średniowiecze w Karpatach Polskich, red. J. Garncarski, Krosno 2006, s. 319-327.
9. Średniowieczne kafle jako źródło poznania uzbrojenia, [w:] Arma et Medium Aevum, red: P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń 2009, s. 116-140 (współaut. P. A. Nowakowski).
10. Hunting Arms and Equipment in Medieval Iconography, Fasciculi Archaeologiae Historicae, Fasc. XXII, 2009, s. 1-10, Łódź (współaut. P. A. Nowakowski).
11. Stove tiles as a source of knowledge about mediaeval and Early Modern arms and armour (współaut. P. A. Nowakowski), Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 2009, s. 303-316.
12. Kapaliny w późnośredniowiecznej Polsce, [w:] Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран (Nosov, E. N.– Beleckij, S. W., edd.), Sankt-Petersburg – Moskva 2009 (współaut. T. Grabarczyk), s. 230-240.
13. Nowo odkryty kapalin w Włocławka na tle porównawczym, Acta Militaria Mediaevalia V, 2009, s. 177-197.
14. Przygotowanie polityczne i logistyczne do Wielkiej Wojny, SULEJ, nr 43 (czerwiec), 2010, s. 4-5.
15. Przygotowanie do Wielkiej Wojny, [w:] Grunwald. Materiały z sesji popularno-naukowej z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Sulejów, 23 kwietnia 2010 r., red. J. Augustyniak, O. Ławrynowicz, Sulejów 2010, s. 33-38.
16. Opis materiału zabytkowego w wykopie XI - mogiła, [w:] Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi, red. M. Głosek, Łódź 2010, s. 29-46, 130-155 (współaut. P. Pudło).
17. Biogramy, [w:] Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi, red. M. Głosek, Łódź 2010, s. 93-129.
18. O zapomnianym puginale z Grochowalska, Acta Militaria Mediaevalia VI, 2010, s. 263-278.
19. Nóż bojowy czy kord? Kilka uwag na temat zabytku z Bielicy, pow. elbląski, Rocznik Elbląski, t. 23, 2010, 47-55 (współaut. P. Pudło).
20. De armis carnabilus et spiritualibus w „Kronice ziemi pruskiej” Piotra z Dusburga, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie - Miejsca - Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011.
21. Rzecz o mieczykach, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, P.A. Nowakowski, J. Maik, Łódź 2011.
22. Uzbrojenie indywidualne w Kronice Thietmara z Merseburga, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło. Łódź 2011, s. 9-32.
23. Uzbrojenie oddziałów egzekucyjnych na poligonie Łódź-Brus w świetle najnowszych badań archeologicznych - z problematyki badawczej, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło. Łódź 2011, s. 9-32 (współaut.: K. Demkowicz, K. Karbowiak, P.A. Nowakowski).

Recenzje:
24. Nowa praca o dawnym Płocku, omówienie książki Historia Płocka w ziemi zapisana. Podsumowanie wyników dotychczasowych badań archeologicznych, Gazeta na Mazowszu (PLP) nr 167, wyd. plp z 2000/07/19, s. 5, 2000.

Redakcja:
25. Grunwald. Materiały z sesji popularno-naukowej z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Sulejów, 23 kwietnia 2010 r., Sulejów 2010 (współred. J. Augustyniak).
26. Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, Łodź 2011 (współred. P.A. Nowakowski, J. Maik).